Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A MISZSZ által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei (ÁSZF)

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az erdei-iskolak.eu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, az erdei-iskolak.eu domain név alatt működő honlap Üzemeltetője, Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége Közhasznú Szervezet (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21., info@miszsz.hu, Fax: 06-1-239-62-07, www.miszsz.hu, Bankszámlaszám: 11712004-20120849) mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind az Üzemeltető, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

1.2. Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak az erdei-iskolak.eu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

2. Regisztráció

2.1. Az Üzemeltető a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét regisztrációhoz kötheti. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételéhez köteles az Üzemeltető által a honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az Üzemeltetőnek elküldeni. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte és a szükséges adatokat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátotta, az Üzemeltető a regisztráció iránti kérelem Üzemeltető által történő tudomásul vételéről a Felhasználó által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót, aki a regisztrációt az Üzemeltető által küldött levélben található linkre kattintással köteles megerősíteni. A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe.

2.2. Az Üzemeltető által a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások – így különösen a honlapon szereplő szálláshelyek közötti böngészés, a szálláshelyek illusztrációjának és műszaki leírásának megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése – bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető, aki az ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3. A Felhasználót, regisztrációja esetén megadott e-mail címe és jelszava azonosítja, és amelyekkel beléphet a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a regisztrált felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak vagy más felhasználónak okozott károkért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Üzemeltetőt, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté vagy hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.

2.4. A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős.

3. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

3.1. Valamennyi, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapon közzétett tartalom, különösen a honlap domain neve, az Üzemeltető és más szervezetek logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, az Üzemeltető által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a honlapon az Üzemeltető által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag az Üzemeltetőt illeti. Az előbbi tartalmak ezért az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán –az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően az Üzemeltető vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

3.2. Az erdei-iskolak.eu domain név az Üzemeltető javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása az Üzemeltetőre történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

4. Az Üzemeltető által közzétett tartalom

4.1. Az Üzemeltető által a honlapon közzétett tartalom – beleértve a weboldalon található szálláshelyek leírását és műszaki paramétereit is – kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapon található információkat a Felhasználó – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.

4.2. A 4.1. pontban foglaltakhoz hasonlóan az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

4.3. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások (pl. blog, hírlevél, tagkártya rendszer. stb…) igénybe vételének részletes szabályait és feltételeit az Üzemeltető külön szabályzatban állapíthatja meg, amelyet a honlapon a jelen ÁSZF mellett szintén bárki számára elérhetővé és megismerhetővé tesz. Amennyiben egyes szolgáltatásokra ilyen külön szabályzat vonatkozik, a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével elfogadja, és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a szolgáltatás Üzemeltető által meghatározott speciális szabályait.

5. Az ajánlatkérés létrejötte a Weboldalon

5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Weboldal kínálatában, megismerheti a szálláshelyekkel kapcsolatban közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja az ajánlatok összehasonlításához segítséget nyújtó szoftvert. A Felhasználó regisztráció nélkül a honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon meghatározhatja, hogy melyik szálláshelytől milyen paraméterek szerint kíván ajánlatot kérni.

5.2. A Felhasználó 5.1. pontban meghatározott tevékenysége a Felhasználót semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó e tevékenységével a szállásfoglalásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A honlapon kiválasztott szálláshelyeket a Felhasználó nem köteles lefoglalni, a szálláshelyeknek továbbított ajánlatkérés nem minősül továbbá szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

5.3. A Felhasználó a szálláshelyek lefoglalására irányuló szerződés létrejöttével, módosításával és felbontásával kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a honlapon kívül, a szálláshelyek által kifejezetten erre a célra alkalmazott és rendszeresített felületen (a továbbiakban: felhasználói felületen) tehet. A honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó által e-mailben, telefonon, SMS-ben, vagy bármely más elektronikus vagy nem elektronikus úton tett nyilatkozatok a szerződés megkötése, módosítása és felbontása körében érvénytelenek és hatálytalanok, azokat az Üzemeltető nem köteles figyelembe venni és elfogadni. A honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó kivételesen, kizárólag a jelen ÁSZF által meghatározott körben és módon tehet jognyilatkozatot. Egyébként a felhasználói felületen kívül a Felhasználó kizárólag tájékoztatást és felvilágosítást kérhet az Üzemeltetőtől.

5.4. A Felhasználó a honlapon elhelyezett a „Ajánlatkérés” gombra kattintva jelezheti, hogy az adott szálláshellyel közvetett kapcsolatot kezdeményez. Ez nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. A Felhasználó a tényleges ajánlatkérést csak a kapcsolat létrejötte esetén, közvetlenül a szálláshelynek teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a honlapon megjelenő űrlapot. A Felhasználó e körben kizárólag a kapcsolatteremtéshez, a Felhasználó azonosításához, az alapvető igényeinek megismeréséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat és egyéb személyes adatokat köteles megadni az Üzemeltető részére. A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét megadni, amelyre az Üzemeltető a későbbiekben az adattovábbítással kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi.

5.5. A Felhasználó az ajánlatkérési űrlap megfelelő kitöltésével és elküldésével adhatja le igényét a kapcsolatteremtésre a kiválasztott szálláshelyekre vonatkozóan. Az igény továbbítása a Felek között szállásfoglalásra irányuló szerződést vagy elkötelezettséget nem hoz létre.

5.6. A Felhasználó az ajánlatkérés tartalmát és a szabad szövegben megadott érdeklődését mindaddig szabadon módosíthatja, amíg az ajánlatkérést el nem küldi.

5.7. A Felhasználó az ajánlatkérést elküldés után nem módosíthatja, mert Üzemeltető az azonnali adattovábbítás után törli a megadott adatokat.

5.8. Az Üzemeltető az ajánlatkérést azonnal továbbítja a kiválasztott szálláshelyre, és erről a Felhasználót a weboldalon értesíti. Az ajánlatkérésben meghatározott szálláshely foglalására irányuló szerződés a weboldalon és az Üzemeltető hatáskörében nem jön létre.

5.9. Az Üzemeltető az egyszeri adattovábbításon kívül nem vállal felelősséget a Felhasználó és a kiválasztott szálláshely közötti kommunikációért és a szállásfoglalás folyamatáért, vagy annak elmaradásáért.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló közzétételi kötelezettségének az Üzemeltető a honlapon elhelyezett és bárki számára hozzáférhetővé tett erdei-iskolak.eu/kapcsolat rovatban tesz eleget.
6.2. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve, a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.
6.3. A Felhasználó a jelen ÁSZF 1.1 pontban rögzítettek szerinti elfogadásával együtt elfogadja és elismeri az Üzemeltető adatkezelési tájékoztatását, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.

Budapest, 2013. március 8.

Ehhez be kell jelentkezni .